Spoorwegpersoneel
Algemeen

De eisen voor personeel kunnen onderverdeeld worden in eisen voor machinisten en eisen voor overig personeel.
Voor overig personeel moet worden gedacht aan overig treinpersoneel, zoals conducteurs, treinmanagers, catering personeel, maar ook rangeerders, wagencontroleurs en verkeersleiding.

Machinisten
Voor machinisten geldt de machinistenrichtlijn 2007/59. Dit is een richtlijn die in de Lidstaten omgezet moet worden in nationale wetgeving. In Nederland is dat gebeurd op 3 plaatsen: de Spoorwegwet, art 49-53, het Besluit spoorwegpersoneel 2011 en de Regeling spoorwegpersoneel 2011. In de Nederlandse regelgeving zijn de bijlagen bij de richtlijn verbindend gemaakt. De bijlagen bij de richtlijn zijn inmiddels driemaal aangepast In aanpassingsrichtlijn 2014/82, 2016/882 en 2019/554. Omdat in de Nederlandse regelgeving direct naar de bijlagen van de richtlijn 2007/59 wordt verwezen, was daarmee een wijziging van de bijlagen direct omgezet in de Nederlandse regelgeving.

    2007/59, geldende geconsolideerde versie

Historie van wijzigingen
      2019/554 van 05.04.2019, gepubliceerd in L97/1 van 08.04.2019
      2016/882 van 01.06.2016, gepubliceerd in L146/22 van 03.06,2016
      2014/82 van 24.06.2014, gepubliceerd in L184/11 van 25.06.2014
      2007/59, oorspronkelijke versie van 23.10.2007, gepubliceerd in L315 van 03.12.2007

De richtlijn kent ook nog een aantal uitvoeringsbesluiten (zie gedeelte Europese regelgeving)

2010/17, de inrichtingseisen voor de registers van machinistenvergunningen en bevoegdheidsbewijzen.
36/2010, de eisen waaraan de machinistenvergunning en de bevoegdheidsbewijzen moeten voldoen. Dit is een Verordening die rechtstreeks van toepassing is voor alle partijen. In deze verordening staan modellen voor de vergunning en de bevoegdheidsbewijzen
2012/765 en 2012/766: Dit zijn respectievelijk een Commissiebesluit en een Commissie Aanbeveling, waarin de eisen zijn opgenomen die aan opleiders en examinatoren worden gesteld.

Overig Personeel
De eisen daarvoor zijn verwoord in de TSI-OPE. De regels voor overig personeel zijn te vinden in de paragrafen 4.2, 4.6 en de aanhangsels F en G. De TSI is een verordening en rechtstreeks van toepassing.
Er zijn de komende jaren twee TSI-OPE van toepassing. De versie uit 2012 (2012/757) is nog op onderdelen geldig tot ultimo 16.06.2024. Daarnaast is er de nieuwe versie, die voortkomt uit het 4e spoorpakket, de versie uit 2019 2019/773. Deze nieuwe versie is op onderdelen van toepassing vanaf 16.06.2019.

Arbeidsvoorwaarden
Er bestaat een richtlijn die de arbeidsvoorwaarden regelt voor spoorwegpersoneel dat de grens passert. Aan deze richtlijn ligt een overeenkomst van 27.01.2004 ten grondslag tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF). Ook deze overeenkomst is gepubliceert in het Publicatieblad van de Unie.
De richtlijn is in Nederland omgezet in het Besluit Arbeidstijden vervoer.
       2005/47 arbeidsvoorwaarden internationaal spoorvervoer
       overeekomst tussen CER en ETF van 27.01.2004, gepubliceerd in L195/18 van 27.07.2005

Er bestaat een richtlijn 2003/88 over arbeidstijden, omgezet in het Besluit Arbeidstijden, waaronder ook spoorwegpersoneel valt. Deze richtlijn bevat juist voor spoorwegpersoneel uitzonderingen, waaronder de bovenstaande richtlijn 2005/47. In 2023 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd over deze al 20 jaar bestaande richtlijn.
       2003/88 Richtlijn arbeidstijden
       2023/C109-01 Mededeling van de Europese Commissie over toepassing van deze richtlijn 2003/88

 

Spoorwegpersoneel
Nationale regelgeving

Op basis van de machinistenrichtlijn 2007/59 en de richtlijn arbeidsvoorzieningen grensoverschrijdend railvervoer 2005/47 zijn de volgende nationale regels van kracht.

   Spoorwegwet, zie daarvoor paragraaf 5, art 49-54a.
   wijzigingenoverzicht spoorwegwet vanaf 31.12.2004

   Besluit spoorwegpersoneel 2011
    wijzigingenoverzicht BSP 2011 vanaf 15.11.2011

   Regeling spoorwegpersoneel 2011
    wijzigingenoverzicht RSP 2011 vanaf 15.11.2011

   Mandaatsbesluit VVRV, Staatscourant 2019/23638
   Mandaatsbesluit geldend tot 30.04.2019

   Regeling tarieven spoorwegwet 2012
   wijzigingenoverzicht vanaf 03.04.2012

   beleidsregel taalbeheersing machinisten spoorwegwet
   sinds 2013 geen wijzigingen (BSP is inmiddels wel aangepast!)

   beleidsregel Personeel Spoorwegwet
   sinds 2015 geen wijzigingen

   mededeling over omzetting richtlijnwijziging 2014/82, Staatscourant 2015/12682

   mededling over omzetting richtlijnwijziging 2016/882, Staatscourant 2016/33284

 

   Besluit Arbeidsomstandigheden Vervoer
   wijzigingenoverzicht vanaf 01.04.1998

 Terug naar de startpagina van saferail.nl

 

 

    

 

 

Spoorwegpersoneel
Europese regelgeving

COVID 19 Verordening 2020/698 verlengt voor een aantal transport richtlijnen de geldigheidsduur van vergunningen en certificaten, zo ook voor de machinistenrichtlijn 2007/59
       2020/698 van 25.05.2020, gepuliceerd op 27.05.2020 in L165/10
Een aantal Lidstaten passen deze verlenging niet toe: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slovenië
Voor Engelse vergunningen is in 2020/1237 juist een extra verlening met 4 maanden goedgekeurd
       2020/1237 van 25.08.2020, gepubliceerd in L282/22 van 31,08.2020
Ook voor Franse vergunningen is de termijn in 2020/1282 ook met extra 4 maanden verlengd
      2020/1282 van 31.08.2020, gepubliceerd in L301/9 van 15.09.2020

Alle verlengingstermijnen zijn inmiddels verstreken.

 Brexit Verordening 2019/503 regelt onder andere de geldigheidsduur van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen van machinsten (en alle andere spoorwegvergunningen) ingeval art 50 van het Unieverdrag wordt toegepast bij een Brexit.
       2019/503 van 25.03.2019, gepubliceerd in L85/60 van 27.03.2019

Eisen aan opleidingsinstituten en examinatoren 2011/765
Dit Besluit is in de Nederlandse regelgeving in de artikelen 7 en 20 van het Besluit spoorwegpersoneel verplicht gesteld

      2011/765 van 22.11.2011, gepubliceerd in L314/36 van 29.11.2011 (officieel geconsolideerde tekst bestaat niet)
          2011/765 onofficieel geconsolideerde tekst

Historie van wijzigingen

         C(2012)2055 wijziging NL-tekst niet gepubliceerd

Procedure erkenning opleidingsinstituten en examinatoren 2011/766
Deze Aanbeveling is in de Nederlandse regelgeving in artikel 7 van het Besluit spoorwegpersoneel verplicht gesteld
    2011/766 van 22.11.2011, gepubliceerd in L314/41 van 29.11.2011

Modellen voor vergunningen en bevoegdheidsbewijzen Verordening 36/2010
    36/2010 geconsolideerde versie

Historie van wijzigingen

      519/2013 van 21.02.2013 toetreding Koatië, gepubliceerd in L158/74 van 10.06.2013 (zie voetnoot 77)
          rectificatie02 (NL) van de tekst op bevoegdheidsbewijs gepubliceerd in L71/55 van 09.03.2012
      rectificatie01 van Duitstalige teksten op vergunning , gepubliceerd in L286/22 van 04.11.2010
      36/2010 oorspronkelijke verordening van 03.12.2009, gepubliceerd in L13/1 van 19.01.2010

Basisparameters voor registers 2010/17
Deze Beschikking is in de Nederlandse regelgeving in art 18 van het Besluit spoorwegpersoneel verplicht gesteld
      2010/17 basisparameters van 29.10.2009, gepubliceerd in L8/17 van 13.01.2010

De eisen voor overig personeel zijn vastgelegd in de Technische Specificaties Interoperabiliteit, in de TSI-OPE.
Er zijn de komende jaren twee TSI-OPE van toepassing.
Enerzijds is dit de versie 2012/757, welke op onderdelen nog geldig is tot ultimo 16.06.2024.
Anderzijds is er de nieuwe versie 2019/773, die voortkomt uit het 4e spoorpakket. Deze nieuwe versie is op onderdelen van toepassing vanaf 16.06.2019. In de artikelen 4-6 van het TSI-Besluit 2019/773 staan de data van inwerkingtreding van de diverse onderdelen van 2019/773 en tot wanneer onderdelen van 2012/757 van toepassing blijven.

TSI-OPE 2019/773 (nieuwe versie)
      2019/773, geconsolideerde versie t/m 2020

Historie van wijzigingen
      2023/1693 van 10.08.2023, gepubliceerd in L222/01 van 08.09.2023, onderdeel van de wijziging van een groot aantal TSI's, RINF en voertuigregister (nog geen geconsolideerde versie beschikbaar)
      2020/778 van 12.06.2020. Herziening termijnen ivm COVID 19, gepubliceerd in L188/4 van 15.06.2020
              De verlenginstermijnen zijn inmiddels verstreken

          rectificatie02 van de Nederlandstalige tekst, gepubliceerd in L303/45 van 25.11.2019
          rectificatie01 van appendix E in de pdf-versie, gepubliceerd in L190/20 van 16.07.2019
    2019/773, oorspronkelijke versie van 16.05.2019, gepubliceerd in LI139/5 van 27.05.2019

TSI-OPE 2012/757 (oude versie)
      2012/757, geconsolideerde versie

Historie van wijzigingen
       2020/783 van 12.06.2020. Herziening termijnen ivm COVID 19, gepubliceerd in L188/16 van 15.06.2020
           rectificatie03 (van 2015/995), gepubliceerd in L158/56 van 22.06.2018
           rectificatie02 gepubliceerd in L098/44 van 11.04.2017
      2015/995 van 08.06.2015, gepubliceerd in L165/1 van 30.06.2015
      rectificatie01, gepubliceerd in L101/15 van 04.04.2014
      2013/710 van 02.12.2013, gepubliciteerd in L323/35 van 04.12.2013
      2012/757, oorspronkelijke versie van 14.11.2012, gepubliceerd in L345/1 van 15.12.2012