Saferail.nl
De website saferail.nl biedt een overzicht van alle regelgeving op spoorweggebied, zowel de Nederlandse als de Europese wet- en regelgeving. Uitsluitend de Nederlandse wetgeving bekijken is niet meer voldoende, Europese Verordeningen zijn rechtstreeks werkend, ook in Nederland. De afgelopen jaren zijn er veel bepalingen uit Nederlandse regelgeving geschrapt omdat dit nu Europees is vastgelegd.
Er wordt aan gewerkt om de website opnieuw op te bouwen, waar naast elkaar de Nederlandse wet- en regelgeving en de rechtstreeks verplichte Europese regelgeving staan vermeld.

De nieuw te ontwikkelen website is reversible, dat wil zeggen dat de pagina's zich aanpassen aan het beeldscherm dat u gebruikt, deze pagina's zijn dus ook goed te lezen op tablets en smartfoons.

De documenten zijn afkomstig van:
wetten.nl voor de Nederlandse wet- en regelgeving, zonodig vindt er ook een verwijzing plaats naar de staatscourant of het staatsblad.
eur-lex, het officiële publicatie van de Europese Unie. Het OJ (Official Journal) zoals dat vaak wordt genoemd, heeft een wetgevende pagina met een L-nummer of een C-nummer voor mededelingen.
era.europa.eu voor documenten die ERA (Het Europese Spoorweg Agentschap) publiceert.
eventuele andere websites, bijvoorbeeld OTIF.

Er zijn een aantal hoofdcategorien voorzien, echter nog niet allen aanwezig:
Veiligheid
Interoperabiliteit
Personeel
Marktordening
Overige spoorregelgeving
Security
COVID 19

Op die pagina's treft u bovenaan een toelichting aan op het onderwerp. Aan de meeste onderwerpen ligt een Europese richtlijn ten grondslag. Deze richtlijn is hier opgenomen, zowel NL als EN versie en de laatse actuele versie. Iedere richtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving. Deze staat aan de linkerzijde van de pagina. Een richtlijn biedt ook ruimte voor aanvullende regelgeving in de vorm van uitvoeringsverordeningen. Deze verordeningen vindt u rechts op de pagina. ERA heeft vaak toelichtingen gemaakt bij deze verordeningen, die zijn bij hetdesbetreffende document vermeld.

Europese regelgeving wordt regelmatig aangepast en vernieuwd. In de rechter kolom vindt u de huidige geldende regelgeving. Bent u op zoek naar oudere Europese regels, dan vindt u onderdaan de pagina een link naar het overzicht van voorgaande regelgeving. Soms gaat dit ver terug tot de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Nationale regelgeving wordt ook regelmatig herzien. Voorgaande versies vindt u in het document zelf. Klik bovenaan de pagina op het icoon met een i en kies tabblad wetgevingsoverzicht.

 
Bij ieder document vindt u een aantal icoontjes, die verwijzen naar de NL-versie of  EN-versie van de tekst. Soms vindt u er een icoontje met een letter H voor de historie van de documenten. Achter de H vindt u een overzicht van de historie van documenten zoals de voorgaande versies, versies die nog steeds actueel kunnen zijn voor een bepaald project. Bij de historie van Nederlandse wet- en regelgeving moet u misschien naar beneden scrollen omdat bovenaan ook verwante regelgeving wordt genoemd en staan de links naar voorgaande regels onderaan de webpagina.

Terug naar de startpagina van saferail.nl