De wet- en regelgeving op spoorweggebied moet op basis van de veiligheidsrichtlijn 2016/798 (art 8, lid 7) door de NSA ter beschikking worden gesteld. Dat betekent dat het MInisterie aan VVRV de publicatie van de actuele wet- en regelgeving heeft opgedragen. Onder kennispunt op de website van vvrv.nl vindt u de informatie. Deze website is in nauwe samenhang met de webbeheerder van saferail.nl opgebouwd.

De bestaande website saferail.nl bestaat ook nog steeds. Hier vindt u naast de actuele documenten ook nog alle oude documenten.
Er wordt aan gewerkt om de website opnieuw op te bouwen. Vanwege de grote hoeveelheid koppelingen die aangelegd moeten worden is dit nog lang niet gereed. Tot die tijd blijft de bestaande opmaak met "tegels" bestaan.

De nieuw te ontwikkelen website is reversible, dat wil zeggen dat de pagina's zich aanpassen aan het beeldscherm dat u gebruikt, deze pagina's zijn dus ook goed te lezen op tablets en smartfoons.
Er wordt nu gewerkt met links naar de originele pagina's van de regelgeving.

De documenten zijn afkomstig van:

  • wetten.nl voor de Nederlandse wet- en regelgeving, zonodig vindt er ook een verwijzing plaats naar de staatscourant of het staatsblad.
  • eur-lex, het officiĆ«le publicatie van de Europese Unie. Het OJ (Official Journal) zoals dat vaak wordt genoemd, heeft een wetgevende pagina met een L-nummer of een C-nummer voor mededelingen.
  • era.europa.eu voor documenten die ERA (Het Europese Spoorweg Agentschap) publiceert.
    eventuele andere websites, bijvoorbeeld OTIF.

Er zijn een aantal hoofdcategorien documenten

  • Veiligheid
  • Interoperabiliteit
  • Personeel
  • Overige spoorregelgeving
  • Security

Op deze pagina's treft u bovenaan een toelichting aan op dit onderwerp. Aan de meeste onderwerpen ligt een Europese richtlijn ten grondslag. Deze richtlijn is hier opgenomen, zowel NL als EN versie en de laatse actuele versie. Iedere richtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving. Deze staat aan de linkerzijde van de pagina. Een richtlijn biedt ook ruimte voor aanvullende regelgeving in de vorm van uitvoeringsverordeningen. Deze verordeningen vindt u rechts op de pagina. ERA heeft vaak toelichtingen gemaakt bij deze verordeningen, die zijn bij hetdesbetreffende document vermeld.

Europese regelgeving wordt regelmatig aangepast en vernieuwd. In de rechter kolom vimndt u de huidige geldende regelgeving. Bent u op zoek naar oudere Europese regels, dan vindt u onderdaan de pagina een link naar het overzicht van voorgaande regelgeving. Soms gaat dit ver terug tot de zestiger jaren van de vorige eeuw.

MNationale regelgeving wordt ook regelmatig herzien. Voorgaande versies vindt u in het document zelf. Klik bovenaan de pagina op het icoon met een i en kies tabblad wetgevingsoverzicht.


Onder het menu treft u de actuele regelgeving aan, onderverdeeld in verplicht te volgen regelgeving en diverse documenten. Verplicht zijn natuurlijke de Nederlandse wetgeving en een aantal Europese documenten (Verordeningen) die rechtstreekse werking hebben. Aan de Nederlandse wetgeving liggen vaak andere Europese documenten ten grondslag, zo moeten richtlijnen en commissiebesluiten in nationale wetgeving worden omgezet. Deze onderliggende documenten vindt u onder het menu bij diverse documenten. Ook vindt u hier bijvoorbeeld toelichtingen op de regelgeving (bijv Guides van ERA bij o.a.de TSI's en veiligheidsmanagement)

Op de pagina's met de verplichte regelgeving vindt u alleen de actueel geldende regels.
Bij ieder document vindt u een aantal icoontjes, die verwijzen naar de NL-versie of  EN-versie van de tekst. Ook vindt u er een icoontje met een letter H voor de historie van de documenten. Achter de H vindt u een overzicht van de historie van documenten zoals de voorgaande versies, versies die nog steeds actueel kunnen zijn voor een bepaald project. Bij de historie van Nederlandse wet- en regelgeving moet u misschien naar beneden scrollen omdat bovenaan ook verwante regelgeving wordt genoemd en staan de links naar voorgaande regels onderaan de webpagina.